Заявка на вступ до школи
Як ви дізнались про школу?
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
на укладення договору про надання послуг


1. Загальні положення

  1. Ця Публічна оферта є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Скорика Володимира Євгеновича, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: № 2 224 000 0000 128022 від 25 вересня 2018 року (далі – Виконавець) укласти договір (далі – Договір) на умовах, визначених нижче.
  2. Прийняття (акцепт) даної Публічної оферти здійснюється шляхом оплати вартості послуг за Договором. Оплата вартості послуг Виконавця означає повне та безумовне прийняття Замовником усіх умов Договору згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.

2. Визначення і терміни

2.1 Замовник – особа, яка є законним представником (батьком, матір'ю, опікуном або піклувальником) Учня, діє від імені та в інтересах Учня та прийняла (акцептувала) цю Публічну оферту

2.2 Освітня послуга – комплекс теоретичних та практичних занять, спрямованих на отримання знань, вмінь та навичок передбачених обраною програмою.
2.3 Реєстраційна форма – сукупність даних у вигляді анкети, які Заповнюються Замовником на Сайті Виконавця з метою укладення Договору.
2.4 Сайт – веб-сайт за адресою: https://cinema-kids.com.ua/.
2.5 Учень – фізична особа, для якої надаються послуги за Договором. Особа Учня визначається шляхом заповнення Замовником Реєстраційної форми на Сайті.


3. Предмет оферти

3.1 На умовах цього Договору Виконавець за замовленням Замовника зобов'язується надати освітні послуги для Учня згідно обраної Замовником програми на Сайті (далі – «Послуги»).
3.2 Строк надання освітніх Послуг визначається відповідно до обраної програми. Інформація про строк програми публікується на Сайті.
3.3 У випадку неможливості надання Послуг (їх частини) через запровадження Кабінетом Міністрів України обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, якими забороняється проведення будь-яких масових заходів, Виконавець за власним рішенням надає Послуги шляхом організації відеоконференцій (онлайн-трансляцій) або змінює дату початку надання Послуг. Сторони погодили, що зміна форми надання або дати початку надання Послуг з підстав, які наведені в цьому пункті Договору, не впливає на вартість таких Послуг та не є порушенням Договору.


4. Bартість послуг та умови оплати

4.1 Вартість Послуг визначається на Сайті відповідно до обраної програми.
4.2 Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування коштів у національній валюті України – гривні на рахунок Виконавця або через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем
4.3 Замовник може отримати знижку. Умови надання знижки доводяться до відома Замовника шляхом розміщення на Сайті. Знижка не надається після здійснення оплати.
4.4 Якщо після оплати Послуг і початку їх надання Учень не відвідує заняття або Замовник в односторонньому порядку повністю або частково відмовляється від отримання оплачених Послуг, кошти Замовнику не повертаються.
4.5 Кошти повертаються виключно у випадку попередження Замовником Виконавця про відмову від отримання Послуг за Договором не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку надання Послуг.

5. Права та обов'язки Замовника

5.1 Замовник зобов'язується:
5.1.1 Забезпечити явку Учня для отримання Послуг у відповідності до умов Договору. У випадку неотримання/ відмови від отримання Послуг Замовником з будь-якої причини, що не залежить від Виконавця, пропущена Учнем частина Послуг повторно не надається, а сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.
5.1.2 Здійснити оплату вартості Послуг відповідно до Договору.
5.2 Замовник має право:
5.2.1 На своєчасне та належне надання Виконавцем Послуг за Договором.
5.2.2 Контролювати порядок надання Послуг Виконавцем.
5.2.3 Розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати початку надання послуг Виконавцем. В даному випадку Виконавець здійснює повернення грошової суми, сплаченої Замовником за винятком суми банківської комісії.


6. Права та обов'язки Виконавця

6.1 Виконавець зобов'язується:

6.1.1 Надати Послуги згідно цього Договору якісно та у встановлені строки.
6.1.2 Забезпечити Учня у разі необхідності приміщенням, методичними та довідковими матеріалами, реквізитом, костюмами, декораціями тощо для отримання Послуг, передбачених Договором.
6.1.3 Надавати Замовнику, за його вимогою, інформацію щодо ходу надання Послуг протягом всього строку надання Послуг.
6.1.4 Здійснити інформування Замовника та Учня про дату проведення, час початку, тривалість, місце надання Послуг або про відповідні зміни.

6.2 Виконавець має право:

6.2.1 Самостійно визначати порядок надання Послуг.
6.2.2 Залучати до надання Послуг третіх осіб на свій власний розсуд і за свій рахунок, для забезпечення належного надання Послуг за Договором. При цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії таких третіх осіб.
6.2.3 На своєчасну оплату винагороди за Послуги.
6.2.4 Відмовити в наданні Послуг у разі прибуття Учня з явними ознаками респіраторного захворювання (нежить, кашель, підвищення температури тіла вище 37,2 Сº тощо) без повернення Замовнику сплачених ним коштів.
6.2.5 У випадку, передбаченому п. 6.2.4. Договору, Виконавець має право запропонувати Замовнику надати Учню іншу Освітню послугу (програму), інформацію про яку анонсовано Виконавцем або опубліковано на Сайті. Інша Освітня послуга надається за ціною Послуг за цим Договором або з додатковою доплатою. При цьому ціна Послуг зменшується пропорційно до кількості днів, протягом яких Послуги Учню надавались до випадку, передбаченого п. 6.2.4. Замовник має право замовити іншу Освітню послугу на умовах цього пункту протягом 1 (одного) року з дати закінчення надання Послуг за Договором.

7. Відповідальність сторін

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору.
7.2 Замовник та Учень не мають права здійснювати фото- чи відео-фіксацію в процесі надання Послуг або здійснювати відеозапис процесу надання Послуг без попереднього письмового погодження з Виконавцем. Використання матеріалів, отриманих в процесі надання Послуг в цілях комерційного поширення, передруку, повного або часткового використання в складі інших творів в будь-якому вигляді в комерційних і некомерційних цілях без письмового дозволу Виконавця заборонено.
7.3 Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності (далі – Матеріали), що надаються Учню в процесі надання Послуг належать Виконавцю та/або третім особам, залученим до надання Послуг. Матеріали не можуть бути використані з комерційною метою Замовником та/або Учнем без письмового дозволу Виконавця за жодних обставин. У випадку використання Матеріалів з комерційною метою Замовником та/або Учнем без відповідного дозволу Виконавця, Замовник сплачує штраф у розмірі вартості Послуг
7.4 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер Послуг, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду.

8. Обставини непереборної сили

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили з переліку обставин, передбачених ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР. При цьому строк виконання обов'язків по Договору збільшується відповідно до строку дії цих обставин.
8.2 Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов'язків по Договору через обставини непереборної сили зобов'язана сповістити про це іншу сторону у письмовій формі негайно, але не пізніше трьох днів з моменту початку їх дії. Повідомлення про дію обставин непереборної сили, зроблене пізніше 3 (трьох) днів від їх початку, позбавляє відповідну Сторону права подальшого посилання на них.
8.3 Задовільним доказом факту та строку дії вищезгаданих обставин є довідка Торгово-промислової палати України або Київської торгово-промислової палати.
8.4 Якщо строк дії цих обставин перевищить 30 (тридцять) календарних днів, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в цьому випадку жодна зі Сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.

9. Інші умови

9.1 Заповнення Замовником Реєстраційної форми і внесення оплати одним із визначених в цій Публічній оферті способів, є прийняття Замовником пропозиції укласти Договір (акцепт оферти). Договір вважається укладеним з моменту зарахування коштів у розмірі вартості Послуг на банківський рахунок Виконавця.
9.2 Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
9.3 У разі, якщо виникає ситуація, яка не врегульована цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
9.4 Цим Замовник надає Виконавцю дозвіл здійснювати фото та відео фіксацію Учня в процесі надання Послуг за Договором, право на зберігання, використання, зокрема поширення у будь-який не заборонений законом спосіб та у будь-якій формі зображення та/або відеозаписи (далі – «Матеріали зйомок»), створені у зв'язку з наданням Послуг за Договором. Виконавець має право використовувати Матеріали зйомок будь-яким способом та у будь-якій формі без обмежень, включаючи, але не обмежуючись, їх зберігання, відтворення, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення (телевізійну трансляцію), зокрема шляхом передачі в ефір та/або по кабелю, та/або через супутник, доведення до загального відома за допомогою глобальної комп'ютерної мережі тощо, на території всього світу без будь-яких обмежень та безстроково, а також право дозволяти та/або забороняти їх використання третіми особами.
9.5 Замовник надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам, чи за кордон) своїх персональних даних, що стали відомі Виконавцю під час укладення та виконання Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних контрагентів Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства України.