...

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Публічна оферта є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Тимошенко Альони Іванівни, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: No 2 514 000 0000 001565 від 05 травня 2010 року (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на умовах, визначених у цій Публічній оферті.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Публічної оферти здійснюється шляхом оплати вартості послуг за Договором. Оплата вартості послуг Виконавця означає повне та безумовне прийняття Замовником усіх умов Договору згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України незалежно від того, здійснено часткову або повну оплату Послуг.

1.3. Ця Публічна оферта є пропозицією до укладення договору на надання послуг за програмами (курсами) з розділів Сайту «Для дітей і тінейджерів», «Кіноканікули».

1.4. Ця Публічна оферта НЕ є пропозицією до укладення договору на надання послуг за програмами (курсами) з розділів Сайту «Короткі програми», «Filmmakers», «Річні програми».

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Замовник – особа, яка є законним представником (батьком, матір’ю, опікуном або піклувальником) Учня, діє від імені та в інтересах Учня та прийняла (акцептувала) цю Публічну оферту.

2.2. Освітня послуга – комплекс розважальних, теоретичних та практичних занять, спрямованих на творчий розвиток та отримання знань, вмінь та навичок у галузі кіновиробництва за обраною на Сайті програмою.

2.3. Сайт – веб-сайт (веб-сторінка) за адресою: https://filmschool.com.ua/ufs_kids або
https://filmschool.com.ua/ufs_teens.

2.4. Учень – фізична особа, для якої надаються послуги за Договором. Особа Учня встановлюється шляхом заповнення Замовником реєстраційної форми на Сайті.

2.5. Матеріали – інформаційні навчальні матеріали, а саме: презентації, конспекти лекцій, аудіовізуальні твори, зразки документів, звітів тощо.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 На умовах цього Договору Виконавець за замовленням Замовника зобов’язується надати Освітню послугу для Учня (далі – «Послуги»).

3.2 Строк надання Послуг визначається відповідно обраній Програмі (Курсу), інформацію про яку опубліковано на Сайті.

3.3 Графік проведення занять повідомляється Замовнику через погоджені засоби зв’язку (на вибір): email, мобільний зв’язок (в т.ч. смс-повідомлення), додатки для обміну повідомленнями або особисто.

3.4 Послуги надаються шляхом проведення офлайн та/або онлайн занять (лекції, семінари, виконання практичних завдань) та/або шляхом надання доступу до інформації (інформаційних навчальних матеріалів). Допускається поєднання офлайн та онлайн занять в межах однієї Програми (Курсу). Виконавець має право на свій розсуд в односторонньому порядку змінювати форму проведення занять з офлайн на онлайн і навпаки до або після початку надання Послуг. Порядок надання доступу до інформації (інформаційних навчальних матеріалів) визначається на розсуд Виконавця.

3.5. У випадку неможливості надання Послуг (їх частини) через запровадження Кабінетом Міністрів України обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, якими забороняється проведення будь-яких масових заходів або виникнення обставин, що загрожують життю і здоров’ю Учня та/або Виконавця, зокрема, введення обмежувальних заходів на території надання Послуг, встановлення комендантської години,
проведення активних бойових дій та/або загроза ракетних та авіаційних ударів, артобстрілу, екстрені відключення електроенергії тощо, що окремо або в цілому перешкоджає наданню Послуг згідно графіку в строк, Виконавець за власним рішенням надає Послуги шляхом проведення занять онлайн або змінює дату початку або графік надання Послуг. Сторони погодили, що зміна порядку надання або дати початку надання Послуг з підстав, які наведені в цьому пункті Договору, не впливає на вартість таких Послуг та не є порушенням умов Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1 Вартість Послуг зазначається на Сайті згідно обраної Освітньої послуги.

4.2 Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування коштів у національній валюті України – гривні на рахунок Виконавця або через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем, інформацію про які подано на Сайті та/або в цьому Договорі.

4.3 Замовник може отримати знижку. Умови надання знижки доводяться до відома Замовника шляхом розміщення на Сайті. Знижка не надається після здійснення оплати.

4.4 Якщо після оплати Послуг і початку їх надання Учень не відвідує заняття або Замовник в односторонньому порядку повністю або частково відмовляється від отримання оплачених Послуг, кошти Замовнику не повертаються.

4.5 Кошти повертаються виключно у випадку попередження Замовником Виконавця про відмову від отримання Послуг за Договором не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку надання Послуг у розмірі не більше 80% від вартості Послуг.

5.1. Замовник зобов’язується:
5.1.1 Забезпечити явку Учня для отримання Послуг у відповідності до умов Договору. У випадку неотримання/ відмови від отримання Послуг Замовником з будь-якої причини, що не залежить від Виконавця, пропущена Учнем частина Послуг повторно не надається, а сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.
5.1.2. Самостійно забрати Учня з місця надання Послуг. Виконавець не несе відповідальності за місцеперебування Учня після завершення надання Послуг згідно графіку.
5.1.3. Повідомити Виконавця про особливості харчування та стану здоров’я Учня, що матимуть вплив на отримання Учнем Послуг.
5.1.4. Замовник розуміє та погоджується, що Учень має відвідати не менше 70% всіх занять (лекції, семінари, практичні заняття) незалежно від форми їх проведення онлайн та/або офлайн. У разі невиконання цього зобов’язання Учень не допускається до виконання дипломного проєкту або складання випускного іспиту і, відповідно, не отримує диплом/сертифікат про завершення навчання за обраною Програмою (Курсом).
5.1.5. Здійснити оплату вартості Послуг відповідно до Договору.

5.2. Замовник має право:
5.2.1. На своєчасне та належне надання Виконавцем Послуг за Договором.
5.2.2. Отримувати інформацію щодо ходу надання Послуг протягом всього строку надання Послуг.
5.2.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку надання послуг Виконавцем.

6.1. Виконавець зобов’язується:
6.1.1. Надати Послуги згідно цього Договору якісно та у встановлені строки.
6.1.2. Забезпечити Учня у разі необхідності приміщенням, методичними та довідковими матеріалами, реквізитом, костюмами, декораціями тощо для отримання Послуг, передбачених Договором.
6.1.3. Надавати Замовнику, за його вимогою, інформацію щодо ходу надання Послуг протягом всього строку надання Послуг.
6.1.4. Здійснити інформування Замовника та Учня про дату проведення, час початку, тривалість, місце надання Послуг або про відповідні зміни.

6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Самостійно визначати порядок надання Послуг.
6.2.2. Вносити зміни в умови та порядок надання, строки надання Послуг та зміст Освітньої послуги у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін, такі зміни набирають чинності з моменту повідомлення Замовника за допомогою погоджених засобів зв’язку. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг та їх ціна не можуть бути змінені в меншу сторону.
6.2.3. Залучати до надання Послуг третіх осіб на свій власний розсуд і за свій рахунок, для забезпечення належного надання Послуг за Договором. При цьому Виконавець несе повну
відповідальність перед Замовником за дії таких третіх осіб.
6.2.4. На своєчасну оплату винагороди за Послуги.
6.2.5. Відмовити в наданні Послуг у разі прибуття Учня з явними ознаками респіраторного
захворювання (нежить, кашель, підвищення температури тіла вище 37,2 Сo тощо) без повернення Замовнику сплачених ним коштів.
6.2.6. У випадку, передбаченому п. 6.2.5., Виконавець має право запропонувати Замовнику надати Учню іншу Освітню послугу (програму), інформацію про яку анонсовано Виконавцем або опубліковано на Сайті. Інша Освітня послуга надається за ціною Послуг за цим Договором, зменшеної пропорційно до кількості днів, протягом яких Послуги Учню надавались до настання випадку, передбаченого п. 6.2.5. При цьому, якщо вартість іншої Освітньої послуги, що придбавається є більшою за вартість Послуг за цим Договором, Замовник доплачує різницю; у випадку, якщо вартість іншої Освітньої послуги є меншою за вартість Послуги за цим Договором, різниця не підлягає поверненню. Замовник має право замовити іншу Освітню послугу на умовах цього пункту протягом 1 (одного) року з дати закінчення надання Послуг за Договором.

7.1. У разі якщо Учнем в процесі отримання Послуг будуть створені які-небудь об’єкти авторського права та/або суміжних прав (далі – «Об’єкти»), Замовник та/або Учень шляхом укладення з Виконавцем відповідного договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності передаватиме Виконавцю виключні майнові права інтелектуальної власності на Об’єкти, зокрема: право на використання Об’єктів, право дозволяти використання Об’єктів та право перешкоджати неправомірному використанню,
зокрема забороняти використання Об’єктів, в будь-якій формі та будь-якими способами на території всіх держав світу протягом всього строку чинності (охорони) авторського права та суміжних прав на відповідні об’єкти, визначеного законодавством України (далі – «Права»). Передача (відчуження) Прав має здійснюватись з урахуванням інтересів Учня та з дотриманням норм цивільного законодавства щодо дієздатності особи. При цьому Сторони погодили, що передача (відчуження) Прав здійснюватиметься безвідплатно, якщо Сторони не
дійдуть згоди про інше.

7.2. Майнові права інтелектуальної власності на Матеріали належать Виконавцю та/або третім особам, залученим до надання Послуг. Матеріали можуть бути використані Замовником/Учнем без дозволу Виконавця для відтворення в домашніх умовах виключно в особистих цілях. Використання Матеріалів в цілях комерційного поширення, передруку, повного або часткового використання в складі інших творів в будь-якому вигляді в комерційних і некомерційних цілях без письмового дозволу Виконавця заборонено.

7.3. Замовник та/або Учень не мають права здійснювати фото- чи відео-фіксацію в процесі надання Послуг або здійснювати відеозапис процесу надання Послуг без попереднього письмового погодження з Виконавцем. Поширення зафіксованого на фото та відео процесу надання Послуг забороняється.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору.

8.2. За порушення умов п.п. 7.2., 7.3. Договору Замовник зобов’язується сплатити на вимогу Виконавця штраф у розмірі 30 % (тридцять відсотків) від вартості Послуг за кожне таке порушення.

8.3. У разі пошкодження, псування або втрати майна Учнем, наданого Виконавцем Учню, Замовник зобов’язується відшкодувати збитки Виконавця у розмірі заподіяної шкоди.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за втрату та/або псування особистих речей Учня, у тому числі техніки (телефони, планшети, ноутбуки тощо), грошей, одягу тощо.

8.5. Відповідальність Виконавця за стан здоров’я Учня обмежується прямими вказівками Замовника щодо особливостей стану здоров’я Учня (харчування, фізичні навантаження тощо). В усіх інших випадках Виконавець не несе відповідальності за будь-який розлад здоров’я Учня під час та після завершення надання Послуг.

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор) з переліку обставин, передбачених ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02 грудня 1997 року No 671/97-ВР.

9.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов’язків за Договором через обставини непереборної сили зобов’язана сповістити про це іншу Сторону за допомогою погоджених засобів зв’язку у розумний (об’єктивно можливий та необхідний за відповідних обставин) строк але не пізніше 10 календарних днів з дня виникнення таких обставин.

9.3. Строк виконання зобов’язань за Договором збільшується на строк дії обставин непереборної сили. При цьому, у випадку, коли форс-мажорні обставини є перешкодою для виконання зобов’язань Виконавця, Виконавець має право змінити час та місце надання Послуг про що завчасно, не пізніше двох тижнів до початку надання Послуг повідомляє Замовника. За таких обставин ціна Послуг перегляду не підлягає.

9.4. Задовільним доказом факту та строку дії форс-мажорних обставин може бути (але не виключно): довідка Торгово-промислової палати України або Київської торгово-промислової палати, офіційний лист Торгово-промислової палати України про підтвердження надзвичайності та невідворотності обставин; акт органу державної влади або органу місцевого самоврядування України або країни в якій проводиться Програма, про встановлення обмежень; рішення органу державної влади про введення надзвичайного або воєнного стану; офіційне повідомлення від органів державної влади або місцевого самоврядування України або країни в якій проводиться Програма, про загрозу та/або виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, пожеж тощо.

9.5. Виникнення обставин непереборної сили у момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності за Договором.

9.6. Якщо строк дії обставин непереборної сили перевищить два місяці, то кожна зі Сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку. В цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони повернення виконаного та/або відшкодування збитків іншої Сторони, спричинених одностороннім розірванням.

10.1. Укладаючи Договір, Замовник заявляє та гарантує, що Учень не має будь-яких протипоказань до отримання Послуг за станом здоров’я, будь-яких захворювань, що можуть мати негативний вплив на здоров’я Учня та здоров’я оточуючих у зв’язку з його участю в отриманні Послуг, в тому числі будь-яких ознак симптомів респіраторних та/або інфекційних захворювань (нежить, біль в горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо).

10.2. Вся інформація про Учня, надана Замовником Виконавцю, є достовірною та у разі будь-яких змін Замовник зобов’язується негайно повідомити про це Виконавця.

10.3. Замовник заявляє, що ознайомлений та розуміє всі санітарно-гігієнічні норми, правила та обмеження, в тому числі які діють під час дії карантинних заходів, встановлені органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також санітарно-гігієнічні норми, норми цивільного захисту, правила поводження, впроваджені у місцях надання Послуг згідно законодавства України та гарантує відсутність з його сторони будь-яких дій або бездіяльності, що будуть спрямовані на порушення вищевказаних норм, правил та обмежень. Замовник несе повну відповідальність за дотримання вказаних в цьому пункті гарантій та зобов’язань.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Публічної оферти Замовником у порядку, визначеному п.1.2 та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
11.2. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких додаткових умов, вилучень і застережень.
11.3. У разі, якщо виникає ситуація, яка не врегульована цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
11.4. Повідомлення, надіслані через погоджені засоби зв’язку (на вибір): email, мобільний зв’язок (в т.ч. смс-повідомлення), додатки для обміну повідомленнями, вважаються доставленими отримувачу в день їх відправлення.
11.5. Замовник розуміє та погоджується з тим, що послуги за Договором не передбачають присвоєння Учню
професійної кваліфікації або наукового ступеня. За результатами надання послуг Учень отримує диплом
(сертифікат) за підписом Виконавця та/або залучених Виконавцем до надання послуг осіб.
11.6. Замовник надає Виконавцю дозвіл здійснювати фото та відео фіксацію Учня в процесі надання Послуг за Договором, право на зберігання, використання, зокрема поширення у будь-який не заборонений законом спосіб та у будь-якій формі зображення та/або відеозаписи, створені у зв’язку з наданням Послуг за Договором (далі – «Матеріали зйомок»). Виконавець має право використовувати Матеріали зйомок будь-яким способом та у будь-якій формі без обмежень, включаючи, але не обмежуючись, їх зберігання, відтворення, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення (телевізійну трансляцію), зокрема шляхом передачі в ефір та/або по кабелю, та/або через супутник, доведення до загального відома за допомогою глобальної комп’ютерної мережі тощо, на території всього світу без будь-яких обмежень та безстроково, а також право дозволяти та/або забороняти їх використання третіми особами.
11.6. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам, чи за кордон) своїх персональних даних та персональних даних Учня, що стали відомі Виконавцю під час укладення та виконання Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про включення його персональних даних та персональних даних Учня до бази персональних даних контрагентів Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових,
адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства України. Згода надається на весь строк дії Договору та 7 (сім) років після його закінчення. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника/Учня, а також конфіденційну інформацію Замовника/Учня своїм співробітникам, а також третім
особами, залученими Виконавцем до надання Послуг, виключно з метою організації надання Послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних. На вимогу Виконавця для цілей, передбачених цим пунктом, Замовник зобов’язується надати Виконавцю документ, що посвідчує його особу та особу Учня.
11.7. Публічна оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Публічної оферти і відкликати її у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Публічної оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації Публічної оферти в новій редакції на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.
11.8. Замовник надає Виконавцю право (дозвіл) на використання імені та зображення Учня в обсязі, необхідному для виробництва та використання Матеріалів зйомок та організації і просуванні Освітньої послуги у виробничих, демонстраційних, рекламних та інших цілях.
11.9. У разі, якщо виникає ситуація, яка не врегульована цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
11.10. Публічна оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Публічної оферти і відкликати її у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Публічної оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації Публічної оферти в новій редакції на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець Тимошенко Альона Іванівна
Адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Коперніка, буд. 3, кв. 239
IBAN: UA633052990000026007005013441 (UAH)
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: Оплата за освітню послугу [вказати назву обраної на Сайті програми], П.І.Б. Учня.