Заявка на вступ до школи
Як ви дізнались про школу?
Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір Публічної оферти (далі – «Договір») є офіційною пропозицією Виконавця на сайті https://filmschool.com.ua/ по наданню освітніх послуги з організації та проведення навчання/тренінгів за темою обраного Замовником курсу (далі – «Освітні послуги») юридичним та/або фізичним особам (далі – «Замовник»), що націлені на отримання Замовником додаткових знань, вмінь та навичок у визначеній сфері діяльності.

1.2. Прийняття (акцепт) даної пропозиції означає повне та беззаперечне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких або виключень та/або обмежень згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України відносно двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі.

1.3. Даний Публічний договір про надання освітніх послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту отримання грошових коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї правоздатності та дієздатності, які необхідні для укладення та виконання Цього Договору про надання Освітніх послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 Терміни в даному Договорі вживаються в такому значенні:
- Оферта - даний публічний договір на надання освітніх послуги з організації та проведення навчання/тренінгів за темою обраного Замовником курсу.

- Сайт - інтернет-сайт https://filmschool.com.ua/ що належить Виконавцю, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.
- Освітні Послуги з організації та проведення навчання/тренінгів за темою обраного Замовником курсу - будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті.
- Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплати Освітні послуги

- Виконавець – надавач послуг за цим Договором.

- Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.
- Договір на надання Освітніх послуг - договір між Замовником та Виконавцем на надання Послуг з організації та проведення навчання/тренінгів за темою обраного Замовником курсу, який укладається як Акцепта цієї Оферти.


3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Освітніх послуг з організації та проведення навчання/тренінгів за темою обраного Замовником курсу силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.
Послуги за Договором надаються Виконавцем шляхом організації та проведення відповідного навчання/тренінгу на тему обраного курсу, до відвідування якого допускається Замовник, що забезпечується і гарантується Виконавцем

3.2. Строк надання Освітніх послуг вказується Виконавцем окремо для кожного курсу на сайті Виконавця https://filmschool.com.ua/.

3.3. Вартість Освітніх послуг Виконавця встановлюється на Сайті Виконавця https://filmschool.com.ua/. Даний договір на надання послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Оплатити».

3.5. Заповнення Замовником відповідної заявки і внесення оплати одним із способів, зазначених на Сайті є підтвердженням Замовника на отримання Освітніх послуг (акцепт).
3.6. У разі виникнення питань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: info@filmschool.com.ua.

3.7. Дана Оферта має силу акта про надання послуг. Приймання-передача наданих послуг проводиться без підписання відповідного акта.


4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:
- Надати Освітні послуги згідно цього Договору, якісно та у встановлені терміни.
4.2. Виконавець має право:
- Самостійно здійснювати підбір персоналу для надання послуг.
- В процесі надання послуг згідно Договору, самостійно і від власного імені укладати договори з іншими юридичними і фізичними особами, необхідними для виконання умов Договору.
4.3. Замовник зобов'язується:
- Оплатити послуги, що надаються відповідно до оферти.
4.4. Замовник має право:
- Контролювати якість надання послуг Виконавцем;
- Розірвати Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про свій намір Виконавця не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати початку надання послуг Виконавцем. В даному випадку Виконавець здійснює повернення грошової суми, сплаченої Замовником за винятком сум банківських комісій.
- У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника менш, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати початку надання послуг Виконавцем, грошова сума, сплачена Замовником поверненню не підлягає.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Освітніх послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду.

5.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу тощо, та якщо ці обставини мали безпосередній вплив на виконання цього Договору. При цьому строк виконання обов'язків по Договору збільшується відповідно до строку дії цих обставин.

6.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов'язків по Договору через обставини непереборної сили зобов'язана сповістити про це іншу сторону у письмовій формі негайно, але не пізніше трьох днів з моменту початку їх дії. Повідомлення про дію обставин непереборної сили, зроблене пізніше 3 (трьох) днів від їх початку, позбавляє відповідну Сторону права подальшого посилання на них.

6.3. Задовільним доказом факту та строку дії вищезгаданих обставин є довідки про це Торгово-промислової палати України.

6.4. Якщо термін дії цих обставин перевищить 10 (десять) календарних днів, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в цьому випадку жодна зі Сторін не буде мати права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.

6.5. Сторони погодили, що в разі настання обставин, які унеможливлюють надання Освітніх послуг через встановлені обмеження, які можуть бути передбачені постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS- CoV-2», Сторони окремо погоджують строк надання Освітніх послуг за Договором.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
7.2. У разі, якщо виникає ситуація, яка не врегульована цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
7.3. До даного договору застосовується законодавство України.
7.4. Підписуючи Договір, Замовник надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам, чи за кордон) своїх персональних даних, що стали відомі Виконавцю під час укладення та виконання Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних контрагентів Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Банківські реквізити Виконавця:
ФОП Скорик Володимир Євгенович
IBAN: UA843220010000026005310089368
ЄДРПОУ: 3363503531
МФО: 322001
Найменування банку: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».