...

Публічна оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Публічна оферта є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Тимошенко Альони Іванівни, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: № 2 514 000 0000 001565 від 05 травня 2010 року (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») на умовах, визначених у цій Публічній оферті.

1.2. Прийняття (акцепт) даної Публічної оферти здійснюється шляхом оплати вартості послуг у порядку, визначеному Договором. Оплата вартості послуг Виконавця означає повне та безумовне прийняття Замовником усіх умов Договору згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України незалежно від того, здійснено часткову або повну оплату Послуг.

1.3. Ця Публічна оферта є пропозицією до укладення договору на надання послуг за програмами (курсами) з розділів Сайту «Короткі програми».

1.4. Ця Публічна оферта НЕ є пропозицією до укладення договору на надання послуг за програмами (курсами) з розділів Сайту «Річні програми», «Дитячі програми», «Програми для тінейджерів», «Кіноканікули».

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Замовник – особа, яка прийняла (акцептувала) цю Публічну оферту.

2.2. Матеріали – інформаційні навчальні матеріали, а саме: презентації, конспекти лекцій, аудіовізуальні твори, зразки документів, звітів тощо.

2.3. Програма (курс) – комплекс теоретичних та практичних занять, спрямованих на отримання знань, вмінь та навичок, згідно програми навчання опис якої подано на Сайті. Замовник обирає Програму при реєстрації на Сайті та обов’язково вказує її назву при здійсненні оплати.

2.4. Сайт – веб-сайт за адресою: https://filmschool.com.ua/ та безпосередня веб-сторінка, що містить інформацію про Програму (курс).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах цього Договору Виконавець за замовленням Замовника зобов’язується надати освітні та/або інформаційні послуги за обраною Програмою (Курсом) (далі – «Послуги»), а Замовник оплатити та прийняти Послуги.

3.2. Строк надання Послуг визначається відповідно обраній Програмі (Курсу), інформацію про яку опубліковано на Сайті.

3.3. Графік проведення занять повідомляється Замовнику через погоджені засоби зв’язку, на вибір: email, мобільний зв’язок (в т.ч. смс-повідомлення), додатки для обміну повідомленнями або особисто.

3.4. Послуги надаються шляхом проведення офлайн та/або онлайн занять (лекції, семінари, виконання практичних завдань) та/або шляхом надання доступу до інформації (інформаційних навчальних матеріалів). Допускається поєднання офлайн та онлайн занять в межах однієї Програми (Курсу). Виконавець має право на свій розсуд в односторонньому порядку змінювати форму проведення занять з офлайн на онлайн і навпаки до або після початку надання Послуг. Порядок надання доступу до інформації (інформаційних навчальних матеріалів) визначається на розсуд Виконавця.

3.5. У випадку неможливості надання Послуг (їх частини) через запровадження Кабінетом Міністрів України обмежувальних протиепідемічних заходів, якими забороняється проведення будь-яких масових заходів, або виникнення обставин, що загрожують життю і здоров’ю Замовника та/або Виконавця, зокрема, введення обмежувальних заходів на території надання Послуг, встановлення комендантської години, проведення активних бойових дій та/або загроза ракетних та авіаційних ударів, артобстрілу, екстрені відключення електроенергії тощо, що окремо або в цілому перешкоджає наданню Послуг згідно графіку в строк, Виконавець за власним рішенням надає Послуги шляхом проведення занять онлайн або змінює дату початку або графік надання Послуг. Сторони погодили, що зміна порядку надання або дати початку надання Послуг з підстав, які наведені в цьому пункті Договору, не впливає на вартість таких Послуг та не є порушенням умов Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість Послуг визначається на Сайті згідно обраної Програми (курсу).

4.2. Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування коштів у національній валюті України – гривні на рахунок Виконавця або через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем, інформацію про які подано на Сайті та/або в цьому Договорі.

4.3. У випадку здійснення оплати вартості Послуг частинами жодна з частин не вважається завдатком. Для цілей цього пункту договору оплата вартості Послуг частинами не означає оплату послуг шляхом отримання споживчого кредиту в установі банку.

4.4. Замовник може отримати знижку. Умови надання знижки доводяться до відома Замовника в умовах надання Послуг, розміщених на Сайті. Після оплати Послуг знижка не надається.

4.5. Якщо після оплати Послуг та/або початку їх надання Замовник не відвідує заняття або в односторонньому порядку повністю або частково відмовляється від отримання оплачених Послуг, кошти Замовнику не повертаються за жодних умов, крім випадків, передбачених цим Договором.

4.6. Повернення коштів можливе виключно у випадку, якщо Замовник був мобілізований до лав Збройних сил України або іншого військового формування України в особливий період або на час дії воєнного стану в Україні, що підтверджується документом про мобілізацію (мобілізаційне розпорядження, повістка керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки). Повернення коштів здійснюється у наступному порядку:

4.6.1. Якщо Замовником здійснено оплату за Програму (Курс) і надання Послуг не було розпочато, Виконавець на вимогу Замовника здійснює повернення коштів, сплачених за Програму (Курс), але не більше 80 % від вартості Програми (Курсу).

4.6.2. Якщо Замовником здійснено оплату за Програму (Курс) і надання Послуг було розпочато, Замовник має право завершити навчання після демобілізації в іншій групі (за умови повторного проведення Виконавцем Програми (Курсу)) або придбати іншу Програму (Курс). Придбання іншої Програми (Курсу) можливе виключно в розмірі суми повернення (депозиту), визначеної за наступною формулою:

П = (Ц * 0,80) / K * N

де: П – сума повернення (депозиту); Ц – ціна за Програму (Курс); К – кількість занять в Програмі (Курсі); N – кількість занять, що залишились до кінця Програми (Курсу).

При цьому, якщо вартість Програми (Курсу), що придбавається є більшою за суму повернення, Замовник доплачує різницю; у випадку, якщо вартість Програми (Курсу) є меншою за суму повернення, різниця не підлягає поверненню.

4.6.3. Якщо Програма (Курс) передбачає навчання протягом двох або більше семестрів і оплата здійснюється за кожен семестр, то повернення оплати за семестр, що був оплачений Замовником але не розпочався, здійснюється у порядку, передбаченому пп. 4.6.1, а у випадку, якщо семестр розпочався, застосовується пп. 4.6.2.

4.7. Якщо Замовником здійснено оплату за Програму (Курс) і надання Послуг не було розпочато, Виконавець на письмовий запит Замовника, здійснений не пізніше 5 (п’яти) календарних днів до запланованої дати початку надання Послуг, здійснює повернення коштів, сплачених за Програму (Курс), але не більше 80 % від вартості Програми (Курсу). У такому випадку повернення здійснюється не пізніше 14 календарних днів з дати одержання письмового запиту.

5. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується:

5.1.1. Прибувати в повідомлений Виконавцем час та місце для отримання Послуг. У випадку запізнення/ неявки Замовника з будь-якої причини, що не залежить від Виконавця, пропущена Замовником частина Послуг повторно не надається, а сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених Договором.

5.1.2. Дотримуватися правил та мір безпеки, санітарно-гігієнічних вимог, норм цивільного захисту, правил поведінки, встановлених чинним законодавством України та Виконавцем, виконувати інші законні вимоги Виконавця під час надання ним Послуг.

5.1.3. Дбайливо ставитися до майна Виконавця, не допускати його умисного пошкодження чи втрати.

5.1.4. Відвідати не менше 70% всіх занять (лекції, семінари, практичні заняття) незалежно від форми їх проведення онлайн та/або офлайн. У разі невиконання цього зобов’язання Замовник не допускається до виконання дипломного проєкту або складання випускного іспиту і, відповідно, не отримує диплом/сертифікат про завершення навчання за обраною Програмою (Курсом).

5.2. Замовник має право:

5.2.1. На своєчасне та належне отримання Послуг за Договором.

5.2.2. У випадку припинення навчання за Програмою (Курсом) з підстави, визначеної п. 4.6 Договору, завершити навчання після демобілізації в іншій групі (за умови повторного проведення Виконавцем Програми (Курсу)) або придбати іншу Програму (Курс) у порядку, визначеному Договором.

6. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується:

6.1.1. Надати Послуги згідно умов цього Договору якісно та у встановлені строки.

6.1.2. Забезпечити Замовника у разі необхідності приміщенням, методичними та довідковими матеріалами, реквізитом, костюмами, декораціями тощо.

6.1.3. Інформувати Замовника про дату проведення, час початку, тривалість, місце надання Послуг або про відповідні зміни.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Самостійно визначати порядок надання Послуг.

6.2.2. Залучати до надання Послуг третіх осіб на свій власний розсуд і за свій рахунок, для забезпечення належного надання Послуг за Договором. При цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії таких третіх осіб.

6.2.3. На своєчасну оплату винагороди за надання Послуг.

6.2.4. Відмовити в наданні Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі невиконання/незадовільного виконання індивідуального творчого завдання. Оцінювання індивідуального творчого завдання є суб’єктивним та здійснюється Виконавцем на власний розсуд.

6.2.5. Відмовити в наданні Послуг у разі прибуття Замовника з явними ознаками респіраторного захворювання (нежить, кашель, підвищення температури тіла вище 37,2 Сº тощо), в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, без повернення Замовнику сплачених ним коштів.

6.2.6. Відмовити Замовнику у допуску до створення дипломного проєкту або складання випускного іспиту у випадку порушення ним пп. 5.1.4.

6.2.7. Вносити зміни в умови та порядок надання Послуг та зміст Програми (Курсу) у будь-який момент і на свій розсуд без зміни істотних характеристик Послуг. В разі внесення змін, такі зміни набирають чинності з моменту повідомлення про це Замовника за допомогою погоджених засобів зв’язку. У будь-якому випадку, передплачений обсяг Послуг і їх ціна не можуть бути змінені в меншу сторону.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Сторони погодили, що у разі, якщо Замовником в процесі отримання Послуг будуть створені які-небудь об’єкти авторського права та/або суміжних прав, передбачених законодавством України (далі – «Об’єкти»), Замовник шляхом укладення з Виконавцем відповідного договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності передаватиме Виконавцю виключні майнові права інтелектуальної власності на Об’єкти, зокрема: право на використання Об’єктів, право дозволяти використання Об’єктів та право перешкоджати неправомірному використанню, зокрема забороняти використання Об’єктів, в будь-якій формі та будь-якими способами на території всіх держав світу протягом всього строку чинності (охорони) авторського права та суміжних прав на відповідні об’єкти, визначеного законодавством України (далі – «Права»). При цьому Сторони погодили, що передача (відчуження) Прав здійснюватиметься безвідплатно, якщо Сторони не дійдуть згоди про інше.

7.2. Сторони погодили, що незалежно від передачі (відчуження) Замовником Прав на Об’єкти, при використанні Об’єктів Замовник буде зазначати про те, що такі Об’єкти створені за підтримки Української кіношколи (Ukrainian Film School). Замовник подаватиме згадку (в т.ч. шляхом розміщення лого) про Українську кіношколу (Ukrainian Film School) в титрах аудіовізуальних творів, що містять Об’єкти, при просуванні Об’єктів, у виступах та інтерв’ю щодо Об’єктів, на кінофестивалях та у будь-яких інших випадках використання Об’єктів. У разі висування Виконавцем вимоги про зупинення згадування про Українську кіношколу (Ukrainian Film School) Замовник має негайно її виконати.

7.3. Майнові права інтелектуальної власності на Матеріали належать Виконавцю та/або третім особам, залученим до надання Послуг. Матеріали можуть бути використані Замовником без дозволу Виконавця для відтворення в домашніх умовах виключно в особистих цілях. Використання Матеріалів в цілях комерційного поширення, передруку, повного або часткового використання в складі інших творів в будь-якому вигляді в комерційних і некомерційних цілях без письмового дозволу Виконавця заборонено.

7.4. Замовник не має права здійснювати фото- чи відео-фіксацію процесу надання Послуг без попереднього письмового погодження з Виконавцем. Поширення зафіксованого на фото та відео процесу надання Послуг забороняється.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору.

8.2. За порушення умов п.п. 7.3, 7.4, 12.4 Договору Замовник зобов’язується сплатити на вимогу Виконавця штраф у розмірі 30 % (тридцять відсотків) від вартості Послуг за кожне таке порушення.

8.3. У разі пошкодження, псування або втрати майна, наданого Виконавцем Замовнику, Замовник зобов’язується відшкодувати збитки Виконавця у розмірі заподіяної шкоди.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор) з переліку обставин, передбачених ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР.

9.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов’язків за Договором через обставини непереборної сили зобов’язана сповістити про це іншу сторону за допомогою погоджених засобів зв’язку у розумний (об’єктивно можливий та необхідний за відповідних обставин) строк але не пізніше 10 календарних днів з дня виникнення таких обставин.

9.3. Строк виконання зобов’язань за Договором збільшується на строк дії обставин непереборної сили.

9.4. Задовільним доказом факту та строку дії форс-мажорних обставин може бути (але не виключно): довідка Торгово-промислової палати України або Київської торгово-промислової палати, офіційний лист Торгово-промислової палати України про підтвердження надзвичайності та невідворотності обставин; акт органу державної влади або органу місцевого самоврядування про встановлення обмежень; рішення органу державної влади про введення надзвичайного або воєнного стану; офіційне повідомлення від органів державної влади або місцевого самоврядування про загрозу та/або виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, пожеж тощо.

9.5. Виникнення обставин непереборної сили у момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності за Договором.

9.6. Якщо строк дії обставин непереборної сили перевищить два місяці, то кожна зі Сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку. В цьому випадку жодна зі Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони повернення виконаного та/або відшкодування збитків іншої Сторони, спричинених одностороннім розірванням.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів та (або) суперечок у зв’язку з Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів, виходячи із засад справедливості, добросовісності та розумності.

10.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, такий спір передається Сторонами на розгляд до відповідного суду України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Публічної оферти Замовником у порядку, визначеному п. 1.2 та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Сторони за спільною згодою можуть тимчасово зупинити дію цього Договору на строк, погоджений Сторонами, але не більше ніж на 12 (дванадцять) календарних місяців. Тимчасове зупинення дії Договору означає тимчасове, на визначений відповідною додатковою угодою строк, припинення надання Послуг. У зв’язку з тимчасовим зупиненням дії Договору ціна послуг за Договором, сплачена Замовником, поверненню не підлягає.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

12.2. Замовник розуміє та погоджується з тим, що Послуги за Договором не передбачають присвоєння професійної кваліфікації або наукового ступеня. За результатами надання послуг Замовник отримує диплом (сертифікат) за підписом Виконавця та/або залучених Виконавцем до надання послуг осіб, за виключенням випадку, передбаченого пп. 5.1.4.

12.3. Замовник надає Виконавцю право здійснювати фото та відео фіксацію Замовника в процесі його участі в отриманні Послуг за Договором, в тому числі у виробництві (створенні) аудіовізуальних творів (роликів, короткометражних фільмів, фільмів тощо), право на зберігання, використання, зокрема поширення у будь-який не заборонений законом спосіб та у будь-якій формі зображення та/або відеозаписи, створені у зв’язку з наданням Послуг за Договором (далі – «Матеріали зйомок»). Виконавець має право використовувати Матеріали зйомок будь-яким способом та у будь-якій формі без обмежень, включаючи, але не обмежуючись, їх зберігання, відтворення, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення (телевізійну трансляцію), зокрема шляхом передачі в ефір та/або по кабелю, та/або через супутник, доведення до загального відома за допомогою глобальної комп’ютерної мережі, публікація в соціальних мережах тощо, на території всіх держав світу без будь-яких обмежень та безстроково, а також право дозволяти та/або забороняти їх використання третіми особами.

12.4. За умовами п. 12.3. Договору виключні майнові права інтелектуальної власності належать Виконавцю, отже умови п.п. 7.1.-7.4. не застосовуються і Замовнику заборонено використовувати такі об’єкти за жодних умов.

12.5. Повідомлення, надіслані через погоджені засоби зв’язку (на вибір): email, мобільний зв’язок (в т.ч. смс-повідомлення), додатки для обміну повідомленнями, вважаються доставленими отримувачу в день їх відправлення.

12.6. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх персональних даних, що стали відомі Виконавцю під час укладення та виконання Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних контрагентів Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства України. Згода надається на весь строк дії Договору та 7 (сім) років після його закінчення. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особам, залученими Виконавцем до надання Послуг, виключно з метою організації надання Послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних. На вимогу Виконавця для цілей, передбачених цим пунктом, Замовник зобов’язується надати Виконавцю документ, що посвідчує його особу. Укладаючи цей Договір Замовник засвідчує, що він ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

12.7. Замовник надає Виконавцю право (дозвіл) на використання імені та зображення Замовника в обсязі, необхідному для виробництва та використання Матеріалів зйомок та організації і промотуванні Програми (Курсу), у виробничих, демонстраційних, рекламних та інших цілях.

12.8. У разі, якщо виникає ситуація, яка не врегульована цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

12.9. Публічна оферта набирає чинності з моменту публікації на Сайті і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Публічної оферти і відкликати її у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Публічної оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації Публічної оферти в новій редакції на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець Тимошенко Альона Іванівна
Адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Коперніка, буд. 3, кв. 239
IBAN: UA633052990000026007005013441 (UAH)
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: Оплата за освітні послуги за Програмою (Курсом) «_______» від П.І.Б. (вказується особа, що буде навчатись).